Friday, June 5, 2009

A TO RO GAAAFARA.

Gbogbo eyin ti e n ka awon iroyin wa, a dupe fun afokan tan yin, a n se awon atunse kan lowo ti o le mu iroyin yii kun si ati lati le ni itumo to bi a ti se fe si ati ki eyin naa le gbadun re dara dara.
Iroyin yoruba meta ni a ni ati ti oyinbo kan. Ekinni, ni OKIKI LEDE YORUBA, eyi ti e n ri ka lori www.okikinewspaers.blogspot.com, eekeji ni AWOKO OGA EDE, ti e o ma ri ka ni www.awokoogaede.blogspot.com, nigba ti eketa si je, IROYIN OOJO, ti e ma ri ni ori www.iroyinoojo.blogspot.com , ekerin re ni ti ede oyinbo, CULTURAL TIPS, ti e ma ri ni ori www.culturaltips.blogspot.com .
A ti wa se atunse si ki o ma ba ma jo ara won, OKIKI yoo ma gbe itan gbuuru jade lori awon isele gbankan gbii. (OKIKI will bring features on events and current affairs), nigba ti AWOKO OGA EDE yooma so awon oku iroyin di alaaye, fun iranti awon agbalagba, ati fun eko fun awon ewe. (AWOKO OGA EDE published historically refreshing stories), nigba ti IROYIN OOJO ni yoo ma gbe awon iroyin ojoojumo jade bi o ti n sele gan an ni orile ede wa.(IROOYIN OOJO, (DAILY NEWS) , ill published daily news as it unfold on a daily basis. Eyi ti o gbeyin ni CULTURAL TIPS, eyi ni yoo ma ko ni pa asa ati ise ile wa, (CULTURAL TIPS, will talk and discussed culture and heritage of our people, culture news and all that has to do with culture. E KAA BO SI AYE WA. (WELCOME TO OUR WORLD).

No comments:

Post a Comment